БЕЗКОШТОВНІ ПОСЛУГИ ВАШОГО СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

 

Первинна медична допомога – медична допомога, що надається в амбулаторних умовах або за місцем проживання (перебування) пацієнта лікарем загальної практики – сімейним лікарем і передбачає надання консультації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснення профілактичних заходів; направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, який не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги

Умови надання послуги: амбулаторно, за місцем проживання (перебування) пацієнта або з використанням засобів телекомунікації/телемедичних систем.
Підстави надання послуги: декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

1. Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із використанням
фізикальних, лабораторних та інструментальних методів обстеження відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
2. Проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь,
3. Забезпечення проведення діагностичних обстежень, лікувальних заходів, а також динамічного спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
4. Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам з розладами фізичного чи психічного здоров’я, які сталися під час прийому у лікаря ПМД і які не потребують надання екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
5. Проведення обов’язкових заходів щодо виявлення та проведення оцінки
індивідуального ризику розвитку окремих захворювань, зокрема вимірювання артеріального тиску; оцінка загального серцево-судинного ризику виникнення неінфекційних та інфекційних захворювань, зокрема за шкалою SCORE;
вимірювання індексу маси тіла; вимірювання окружності талії; електрокардіограма;
швидкі тести на ВІЛ тощо.
6. Проведення наступних лабораторних досліджень:
● загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;
● загальний аналіз сечі;
● глюкоза крові;
● загальний холестерин;
● швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити.
7. Проведення профілактичних втручань, спрямованих на зменшення інфекційних захворювань серед дорослого та дитячого населення, зокрема вакцинацію згідно з календарем профілактичних щеплень, підготовка та відправлення повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення, а також проведення епідеміологічних досліджень при поодиноких випадках інфекційних хвороб.
8. Надання консультативної допомоги населенню з основних засад здорового способу життя, наслідків для здоров’я нездорового способу життя та важливості здійснення заходів з відмови від куріння та зловживання алкоголем, збільшення фізичної активності та здорове харчування.
9. Динамічне спостереження за жінками з неускладненим перебігом вагітності та направлення їх (у разі потреби) до лікаря-акушера-гінеколога закладу вторинної медичної допомоги.
10. Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною.
11. Надання окремих послуг паліативної допомоги дорослим та дітям, що включає:
регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та визначення його потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; призначення наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до законодавства, оформлення рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом; координацію та співпрацю з іншими установами для забезпечення медичних, психологічних, соціальних та інших потреб пацієнта.
12. Призначення лікарських засобів та медичних виробів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.
13. Виписка рецептів для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення за певними категоріями захворювань відповідно з чинним законодавством.
14. Направлення пацієнта з медичними показаннями, які не потребують ЕМД, у заклади охорони здоров’я (ЗОЗ) для надання їм вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, медичної реабілітації та паліативної допомоги.
15. Виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги до пацієнта, який знаходиться у стані загрозливому для життя та надання йому відповідної медичної допомоги до прибуття бригади ЕМД.
16. Ведення первинної облікової документації (в тому числі в електронному вигляді), оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть.

1. Забезпечення безперервності надання первинної медичної допомоги.
2. Наявність обладнання, устаткування та засобів, необхідних для забезпечення надання ПМД, відповідно до примірного табеля матеріально-технічного оснащення.
3. Наявність лабораторії для проведення обов’язкових лабораторних досліджень у ЗОЗ або на умовах договору.
4. Взаємодія з надавачами вторинної (спеціалізованої) та третинної
(високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасної діагностики та лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта.
5. Взаємодія з дошкільними навчальними закладами, навчальними закладами, соціальними службами, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення.
6. Завчасне повідомлення пацієнтів про зміну адреси надання ПМД.

Лікар з надання ПМД (лікар загальної практики – сімейний лікар, лікар-терапевт, лікар-педіатр) – щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі.
2. Сестра медична загальної практики – сімейної медицини, сестра медична,
акушерка, фельдшер – щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі спільно з лікарем з надання ПМД або під його керівництвом.

За місцем надання послуг:
1. Електрокардіограф.
2. Тонометр.
3. Ваги.
4. Ростомір.
5. Глюкометр
6. Пульсоксиметр

1. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги, відповідно до діючих наказів МОЗ України.
Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я з використанням кодування за міжнародною класифікацією ІСРС-2.